Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Gầu ngoạm thường

Gầu ngoạm thường có thể được thay bằng thiết bị ngoạm để ngoạm rác hoặc thay gàu bằng gàu ngoạm để ngoạm đất.

Gầu ngoạm thường

Máy đào gàu nghịch thường được dùng làm máy cơ sở để chế tạo thành các loại máy chuyên dùng khác và máy cắm bấc thấm không chuyên dùng.

Gầu ngoạm điều khiển từ xa bằng remote. Có khả năng điều khiển trên các mặt khuất 50m – 100m không ảnh huởng đến việc điều khiển gầu. Cơ cấu làm việc bình thuờng, không bị ảnh huởng.

Gầu đuợc thiết kế trên công nghệ kỹ thuật tiên tiến, gầu đã đuợc cải tiến và sử dụng tại Việt Nam. Đồ vật tư dễ thay tháo, sử dụng.

 

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330