Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ vừa qua chiều 13/12 tại Hà Nội, đã ký kết Chương trình phối hợp công tác trong triển khai các nhiệm vụ chính trị phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2013-2015.

Dự và phát biểu tại lễ ký, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những kết quả đã được trong hoạt động phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ trong năm 2012.

Bày tỏ nhất trí cao với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động cũng như chương trình phối hợp công tác giữa hai bên trong giai đoạn tới, ông Đinh Thế Huynh cho rằng báo cáo đã bám sát tình hình thực tế, nêu bật những kết quả đạt được trong thời gian qua, cũng như định hướng phối hợp công tác trong thời gian tới.

Bộ Khoa học Công nghệ tiến hành triển khai phát triển khoa học công nghệ

Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ của hai cơ quan đã tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng thành công Đề án trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XI.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.”

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh sự phối hợp hiệu quả giữa hai cơ quan sẽ góp phần đưa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học và công nghệ đến với mọi tầng lớp nhân dân; thông qua phối hợp công tác, hai bên sẽ khắc phục những yếu điểm mà trong đợt kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra…

Bộ Khoa học Công nghệ tiến hành triển khai phát triển khoa học công nghệ

Ông Đinh Thế Huynh yêu cầu trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển khoa học và công nghệ; cần tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 20 đi đôi với công tác kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt Nghị quyết này. Cần làm tốt công tác hướng dẫn các cấp ủy đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Hai bên cần phối hợp thường xuyên và kịp thời theo khả năng và thẩm quyền của mỗi bên để đạt được mục tiêu cao nhất là đưa chủ trương, chính sách của Đảng về khoa học và công nghệ đến với mọi tầng lớp nhân dân…

Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai các kế hoạch, dự án phát triển khoa học và công nghệ của ngành khoa học và công nghệ; phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác điều hành của Chính phủ nói chung và của Bộ Khoa học và Công nghệ nói riêng, đối với những vấn đề phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

Bộ Khoa học Công nghệ tiến hành triển khai phát triển khoa học công nghệ

Hai bên nhất trí đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ; tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp, giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, dư luận xã hội; phối hợp thực hiện một số đề án nghiên cứu, khảo sát thực tiễn trong và ngoài nước về các mô hình tiên tiến, kinh nghiệm quản lý, tổ chức và phát triển ngành, đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ… phục vụ công tác tuyên truyền và tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng chủ trương, đường lối phát triển ngành khoa học và công nghệ

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

0962.255.330