Cầu Trục Thái Long


Hotline Cầu Trục Thái Long

Xe di chuyển dầm 500 tấn

Xe di chuyển dầm 500 tấn thường phục vụ trong việc di chuyển các thiết bị nâng cầu đường cũng như di chuyển các kết cấu dầm cầu bê tông một cách dễ dàng

xe di chuyển dầm 500 tấn

Xe di chuyển dầm 500 tấn

Các khách hàng tiêu biểu của Cầu Trục Thái Long

Call Now Button